Buty-Joko Buty-Joko

Półbuty garniturowe skórzane Wojas 6041-51 czarne

289.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Półbuty trekkingowe Wojas 9377-41 czarny

369.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

Półbuty trekkingowe Wojas 9377-92 brąz

359.00 zł
Buty online - Wojas oraz inne marki

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. SŁOWNIK POJĘĆ.

 1. Poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem", określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 2. Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania oznaczają:
  • a. "Sprzedawca", "Sprzedający" - przedsiębiorcę Jolantę Motyl, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą MOTYL JOLANTA - JOKO z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 48/1, 26-600 Radom, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 063024, o nadanym numerze REGON: 141213130, numerze NIP: 9481948590, posługującą się numerem telefonu: 692 019 500 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora), posługującą się adresem poczty elektronicznej: joko@buty-joko.pl
  • b. "Klient", "Nabywca" - konsumenta w rozumieniu art. 221 k.
  • c., który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu Internetowegoc. "Sklep Internetowy" - udostępniany przez Sprzedawcę w Internecie, za pomocą strony internetowej pod adresem http://www.buty-joko.pl/, sklep o nazwie BUTY-JOKO.pl, należący do Sprzedawcy i zawierający przedstawienie Produktów oraz umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży
  • d. "k.c." - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.)
  • e. "u. o p.k." - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
  • f. "u. o p.a. i p.p." - ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 wraz z późn. zm.)
  • g. "u. o ś.u.d.e." - ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 wraz z późn. zm.)
  • h. "u. o o.d.o." - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 wraz z późn. zm.)
  • i. "Produkt" - rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 k.c., której nabycie Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy dokument, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w tym w szczególności normy k.c. określające umowę sprzedaży oraz sposób wykonania zobowiązań, z uwzględnieniem zapisów szczególnych wynikających z u. o p.k. Jednocześnie Regulamin nie ogranicza i nie uchyla żadnych praw Klienta, wynikających ze wspomnianych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym. W przypadku niezgodności uregulowań niniejszego dokumentu z przedmiotowymi przepisami prawa, pierwszeństwo każdorazowo przysługuje tym przepisom.

ROZDZIAŁ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Dotyczy to w szczególności ceny, opisu oraz parametrów technicznych i cech użytkowych Produktów.
 2. Ceny Produktów wskazane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają w sobie wymagane cła oraz podatek VAT. Cena Produktu nie obejmuje kosztu jego dostawy do Klienta; koszt ten uwidoczniony jest w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza interaktywnego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, i jest uzależniony od wyboru sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Koszty udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy Produktu opisane są również w sekcji "Płatności" Sklepu Internetowego.
 3. Dostęp do Sklepu Internetowego następuje za pomocą urządzenia dostępowego Klienta (komputera), wyposażonego w przeglądarkę internetową, z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej.
 4. Minimalne wymagania techniczne w zakresie urządzenia dostępowego, rozdzielczości jego ekranu i przeglądarki internetowej, wystarczające do poprawnego wyświetlania Sklepu Internetowego, to:
  • a. Komputer w standardzie PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej oraz dostępem do sieci Internet,
  • b. Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
  • c. Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 9.0 i nowsza lub kompatybilna (Mozilla Firefox 6.0 i nowsza, Google Chrome 16.0 i nowsza).
 5. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dostępu do Sklepu Internetowego ponad koszty obciążające go już z tytułu opłat pobieranych przez odpowiedniego usługodawcę (podmiot trzeci), świadczącego na rzecz Klienta usługę dostępu do sieci teleinformatycznej.
 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia z wykorzystaniem formularza interaktywnego umieszczonego w Sklepie Internetowym. Formularz interaktywny znajduje się w sekcji "Koszyk" Sklepu Internetowego, zawierającej dodane przez Klienta Produkty, co do których Klient wyraża chęć zawarcia umowy sprzedaży. Za pomocą przedmiotowego formularza internetowego, Klient dokonuje m.in. wyboru sposobu płatności za Produkt, sposobu jego dostawy oraz udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, adresowe i kontaktowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zamówienia. Szczegółowe instrukcje, co do sposobu korzystania z formularza interaktywnego znajdują się w sekcji "Jak kupować" Sklepu Internetowego.
 7. Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz przekazywania za pomocą dostępnych w Sklepie Internetowym środków interakcji, w tym w szczególności za pośrednictwem formularzy interaktywnych, treści o charakterze bezprawnym i umieszczania takich treści w systemie informatycznym prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu Internetowego.
 8. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę", umieszczonego w formularzu interaktywnym, a następnie potwierdzenie chęci złożenia zamówienia przyciskiem "OK" w nowo otwartym oknie. Do chwili złożenia zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez niego danych.
 9. Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na wskazany w treści zamówienia adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 10. Cena Produktu, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału, może ulec obniżeniu w przypadku skorzystania przez Klienta z rabatu podczas wypełniania formularza interaktywnego, gdy rabat taki mu przysługuje. Cena Produktu wiążąca Klienta i Sprzedawcę jest ceną obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia w rozumieniu ustępów poprzedzających, uwzględniającą ewentualne rabaty wykorzystane przez Klienta, a jej ostateczna wysokość potwierdzona jest w treści formularza interaktywnego oraz wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Zmiany cen poszczególnych Produktów, uwidocznione w Sklepie Internetowym po złożeniu zamówienia, nie mają wpływu na cenę obowiązującą Sprzedawcę oraz Klienta od chwili złożenia zamówienia.
 11. Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje zamówienie do realizacji, co potwierdza odrębną wiadomością wysłaną do Klienta na jego adres poczty elektronicznej. Chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi chwilę zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest równocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 u. o p.k.

ROZDZIAŁ 3. FORMA ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI. Nie wysyłamy przesyłek za granicę.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • za pomocą przelewu tradycyjnego, dane do przelewu bądź wpłaty:

   dane adresata przelewu:
   Motyl Jolanta - JOKO 
   ul. Szczecińska 48/1
   26-600 Radom

   Rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze:
   15 1050 1793 1000 0092 9896 5261
  • przelewy 24 - szybki przelew online (aby ułatwić naszym Klientom opłacanie zamówień udostępniamy szybkie płatności online realizowane za pośrednictwem serwisu). Możliwość płatności kartą za pośrednictwem operatora Polcard. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • gotówką w lokalu przedsiębiorcy - w przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru zamówionych Produktów.
 2. Wybór formy płatności następuje przy pomocy formularza interaktywnego, o którym mowa w ust. 6 Rozdziału poprzedzającego.
 3. W przypadku wyboru formy płatności oznaczonej w ust. 1 pkt a niniejszego Rozdziału, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny z tytułu zawartej umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niedokonania płatności w zakreślonym terminie, umowę sprzedaży poczytuje się za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie nawzajem to, co dotychczas świadczyły.

ROZDZIAŁ 4. DOSTAWA. KOSZTY WYSYŁKI. TERMIN DOSTAWY.

 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione przez niego Produkty, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym za pośrednictwem formularza interaktywnego, o którym mowa w ust. 6 Rozdziału 2 niniejszego dokumentu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty w lokalu przedsiębiorcy, dostarczenie Produktu następuje za pośrednictwem usług kurierskich świadczonych przez Pocztę Polską S.A.
 3. Dostawa Produktów przez Sprzedawcę dostępna jest w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Całkowite koszty dostarczenia Klientowi Produktu, odpowiadające dokonanemu przez Klienta wyborowi sposobu dostawy, uwidocznione są w sposób wyraźny w treści formularza interaktywnego, o którym mowa w ust. 6 Rozdziału 2 niniejszego dokumentu. Koszty te zamieszczone są również w treści wiadomości, o której mowa w ust. 9 Rozdziału 2.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt a Rozdziału poprzedzającego, wysłanie przez Sprzedawcę paczki zawierającej Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do Klienta następuje następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt b Rozdziału poprzedzającego, wysłanie przez Sprzedawcę paczki zawierającej Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do Klienta następuje następnego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 11 Rozdziału 2.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt c Rozdziału poprzedzającego, zamówiony przez Klienta Produkt jest możliwy do osobistego odbioru w lokalu Sprzedawcy następnego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 11 Rozdziału 2.
 8. Wraz z Produktem, Sprzedawca dostarcza Klientowi również dowód zakupu. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniego pola informującego o takiej potrzebie oraz udostępnienie stosownych danych w trakcie wypełniania formularza interaktywnego, o którym mowa w ust. 6 Rozdziału 2.

ROZDZIAŁ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, stosownie do art. 27 u. o p.k., może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby firmy: Motyl Jolanta-JOKO, ul. Szczecińska 48/1, 26-600 Radom. Proszę o nieoklejanie taśmą oryginalnego opakowania. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość można pobrać tutaj. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się pod następującym linkiem: pouczenie.
 2. Termin, o którym mowa w ust. poprzedzającym, liczy się, w świetle art. 28 pkt 1 u. o p.k., od dnia wydania Produktu, tj. od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.
 3. W świetle obowiązku nałożonego na Sprzedawcę mocą art. 12 ust. 1 pkt 12 u. o p.k., Sprzedawca niniejszym informuje, iż, stosownie do art. 38 u. o p.k., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy w rozumieniu niniejszego Rozdziału, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Jednocześnie to, co strony dotychczas świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient, w myśl art. 34 ust. 1 u. o p.k., zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi koszt zwrotu Produktu Sprzedawcy. Sprzedawca nie dokonuje samodzielnego odbioru Produktu od Klienta.
 5. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane w wykonaniu umowy przez Klienta na rzecz Sprzedawcy płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zwróconego Produktu, bądź przedstawieniu przez Klienta dowodu odesłania Produktu, stosownie do art. 32 ust. 3 u. o p.k.

 

ROZDZIAŁ 6. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. REKLAMACJA. 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, w pierwszym gatunku, fabrycznie nowe. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady 24 miesiące od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi w rozumieniu art. 556 k.c., t.j. jeżeli Produkt w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, a w szczególności, gdy Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, tj. posiada wadę w rozumieniu ustępu poprzedzającego, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nieodpłatnie wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Klient nie jest uprawniony do żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową w określony przez siebie sposób, o którym mowa w ust. 3, gdy doprowadzenie do zgodności w wybrany przez niego sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Ocena nadmierności kosztów następuje przy uwzględnieniu przesłanek opisanych w art. 560 § 2 zd. 2 k.c.
 5. W przypadku otrzymania od Klienta przez Sprzedawcę żądania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania w przeciągu 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania w zakreślonym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 6. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 5 niniejszego Rozdziału, nie może żądać wymiany ani naprawy albo jeżeli Sprzedawca nie uczynił zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpienie przez Klienta od umowy nie jest możliwe, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 7. Klient traci uprawnienia, o których mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 8. Reklamacje związane z wadą Produktu składać należy pisemnie na adres siedziby firmy: Motyl Jolanta-JOKO, ul. Szczecińska 48/1, 26-600 Radom, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joko@buty-joko.pl
 9. W celu złożenia reklamacji związanej z wadą Produktu, Klient może także skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, możliwego do pobrania tutaj.
 10. Wskazane powyżej regulacje ust. 6, ust. 10 oraz ust. 11 niniejszego Rozdziału w zakresie odpowiednio terminu rozpatrzenia reklamacji, miejsca oraz sposobu jej składania stosuje się również do reklamacji niezwiązanych z niezgodnością Produktu z umową.
 11. Sprzedawca zaleca podanie przez Klienta w treści reklamacji jak największej ilości informacji na temat okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Wskazanie takich informacji przez Klienta ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji.

ROZDZIAŁ 7. WYMIANA PRODUKTU ZGODNEGO Z UMOWĄ.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wymianę zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnego z umową (t.j. nieposiadającego wad) Produktu w postaci obuwia po jego doręczeniu na ten sam model, ale o innym rozmiarze. Wymiana taka nie jest wymianą na zasadach przewidzianych w Rozdziale poprzedzającym i dotyczy sytuacji, w których obie strony umowy sprzedaży wykonały należycie swoje zobowiązania. Rozdział niniejszy określa warunki dokonania przez Klienta wymiany Produktu zgodnego z umową.
 2. W przypadku chęci wymiany Produktu w rozumieniu ust. poprzedzającego, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy w ciągu 3 dni od doręczenia Produktu poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: joko@buty-joko.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z numerem Sprzedawcy: 692 019 500.
 3. Po poinformowaniu Sprzedawcy o chęci wymiany Produktu zgodnie z ust. poprzedzającym, Klient zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy Produkt, na własny koszt, na adres lokalu Sprzedawcy: Motyl Jolanta - JOKO, ul. Szczecińska 48/1, 26-600 Radom w stanie nienaruszonym, w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Przez stan nienaruszony rozumie się Produkt w stanie niepogorszonym, który nie nosi śladów użytkowania, zawiera wszystkie elementy, z którymi został dostarczony i jest możliwy do ponownej sprzedaży. Wraz z odesłanym Produktem Klient zobowiązany jest doręczyć dowód zakupu Produktu, wskazać na piśmie adres do doręczeń wraz z telefonicznym numerem kontaktowym oraz zawrzeć informację o tym, jaki rozmiar obuwia Klient chce uzyskać w ramach wymiany Produktu.
 4. W przypadku wypełnienia przez Klienta warunków określonych w dwóch poprzedzających ust., Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt w ramach wymiany w zawnioskowanym przez Klienta rozmiarze, z zastrzeżeniem ust. 5 zd. 2 niniejszego Rozdziału. Koszt doręczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Brak spełnienia warunków określonych w ust. 2 i ust. 3 powyżej powoduje niemożność wymiany Produktu w rozumieniu ust. 1 niniejszego Rozdziału. Niemożność wymiany Produktu ma miejsce również w przypadku braku dostępności u Sprzedawcy Produktu w innym rozmiarze.

ROZDZIAŁ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 1. W wypełnieniu zobowiązania nałożonego przez ustawodawcę w art. 12 ust. 1 pkt 21, Sprzedający niniejszym wskazuje, iż Klient, pozostający konsumentem, uprawniony jest również do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na mocy art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje Sprzedawcę z roszczeniem Klienta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu; może on również wyznaczyć stronom termin do polubownego zakońćzenia sprawy. Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej w oparciu o wyżej wymienioną regulację dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się o bezpłatną pomoc przy rozwiązaniu sporu ze Sprzedającym do powiatowego (bądź miejskiego) rzecznika konsumentów lub do organizacji społecznej, której zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Szczegółowe informacje na temat form pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie Konsumentów znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia, znajdującej się pod adresem http://www.konsumenci.org/. Informacje na temat pomocy udzielanej konsumentom przez Federację Konsumentów, jak również adresy oddziałów Federacji Konsumentów i dane kontaktowe znajdują się pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
  • Klientowi przysługuje także prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego na mocy art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego między Klientem a Sprzedającym z zawartej umowy sprzedaży; zgodnie z art. 37 ust. 4 i ust. 5 wskazanej ustawy, Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa regulamin organizajci i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, w tym w szczególności wewnętrzną ich organizację, tryb funkcjonowania oraz czynności jurysdykcyjne i administracyjne przez nie podejmowane. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich wydane zostało 25 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 1214).
 2. Istotne informacje dotyczące sposobności skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur opisane są szczegółowo w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, jak również na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W szczególności informacje przydatne w tym zakresie znaleźć można na stronie UOKiK poświęconej ochronie konsumentów, znajdującej się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Opisy oraz zdjęcia Produktów, umieszczone w Sklepie Internetowym, są własnością Sprzedawcy i nie mogą być kopiowane, powielane oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela, zgodnie z u. o p.a. i p.p.
 2. Dane osobowe Klienta udostępnione Sprzedawcy za pomocą Sklepu Internetowego, zwłaszcza za pomocą formularzy interaktywnych, przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę w zgodzie z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności zgodnie z u. o o.d.o. oraz u. o ś.u.d.e., wyłącznie na czas i w celu prawidłowej realizacji składanych przez Klienta zamówień i właściwego wykonania zobowiązania Sprzedawcy względem Klienta.
 3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 4. Umowa sprzedaży Produktów, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana jest w języku polskim.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia z wykorzystaniem Sklepu Internetowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres. Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.